การเข้าสู่ระบบ lava191 ตกลงถือเป็นสิทธิเข้าใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งถือเป็นความลับ.ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Username’})Form.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Password’, ‘type’: ‘password’})LoginForm.cleaned_data[‘username’]LoginForm.cleaned_data[‘password’]LoginForm.save()FormData = {‘username’: ‘lava191’, ‘password’: ‘login’}LoginForm = UserLoginForm(data=FormData)Form.ValidationError(_(‘Invalid login credentials. Please try again.’), code=’invalid’)HttpResponseRedirect(‘/success/’)FormValidationError(_(‘Username already exists. Please choose a different one.’), code=’existing_username’)HttpResponseRedirect(‘/error/’)AjaxResponse({‘success’: True, ‘redirect_url’: ‘/success/’})AjaxResponse({‘success’: False, ‘error_message’: ‘Invalid login credentials. Please try again.’})AjaxResponse({‘success’: False, ‘error_message’: ‘Username already exists. Please choose a different one.’})class User(LoginView): def post(self, request): LoginForm = UserLoginForm(request.POST) if LoginForm.is_valid(): return HttpResponseRedirect(‘/success/’) else: return HttpResponseRedirect(‘/error/’)urlpatterns = [ path(‘login/’, User.as_view(), name=’login’), ]HttpResponseRedirect(‘/error/’)HttpResponseRedirect(‘/success/’)ModelForm.ValidationErrors(_(‘Invalid login credentials. Please try again.’))ModelForm.ValidationErrors(_(‘Username already exists. Please choose a different one.’))AjaxResponse({‘success’: False, ‘error_message’: ‘Invalid login credentials. Please try again.’})AjaxResponse({‘success’: False, ‘error_message’: ‘Username already exists. Please choose a different one.’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Username’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Password’, ‘type’: ‘password’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Confirm Password’, ‘type’: ‘password’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Email’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘First Name’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Last Name’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Date of Birth’, ‘type’: ‘date’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Phone Number’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Address’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘City’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘State/Province’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Country’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Postal Code’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Profile Picture’, ‘type’: ‘file’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Cover Photo’, ‘type’: ‘file’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘About Me’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Interests’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Skills’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Occupation’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Organization’})ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Website’}) ModelForm.TextInput(attrs={‘class’: ‘form-control’, ‘placeholder’: ‘Social Media Links’})Class UserSignup(Model): username = ModelField(CharField(max_length=150)) password = ModelField(CharField(max_length=128)) email = ModelField(EmailField()) first_name = ModelField(CharField(max_length=30)) last_name = ModelField(CharField(max_length=30)) date_of_birth = ModelField(DateField()) phone_number = ModelField(CharField(max_length=15)) address = ModelField(CharField(max_length=150)) city = ModelField(CharField(max_length=50)) state_province = ModelField(CharField(max_length=50)) country = ModelField(CharField(max_length=50)) postal_code = ModelField(CharField(max_length=10)) profile_picture = ModelField(ImageField(upload_to=’profile_pictures/’, null=True, blank=True)) cover_photo = ModelField(ImageField(upload_to=’cover_photos/’, null=True, blank=True)) about_me = ModelField(TextField(max_length=500, null=True, blank=True)) interests = ModelField(CharField(max_length=250, null=True, blank=True)) skills = ModelField(CharField(max_length=250, null=True, blank=True)) occupation = ModelField(CharField(max_length=100, null=True, blank=True)) organization = ModelField(CharField(max_length=100, null=True, blank=True)) website = ModelField(URLField(max_length=200, null=True, blank=True)) social_media_links = ModelField(TextField(null=True, blank=True))

การเข้าสู่ระบบ lava191 ตกลงถือเป็นสิทธิเข้าใช้งานชื่อผู้ใช้แล